Kvalita vody

Kvalita vody je důležitá

Volba typu antikorozní ochrany nádoby pro ohřev vody velmi často odpovídá tomu, co se v dané oblasti tradičně používalo dříve, avšak důležitým faktorem je i kvalita vody.
U většiny obecních vodovodů existují určité požadavky na parametry dodávané vody, například hodnota pH musí ležet v určitých hranicích, a proto je v tomto 

případě možné použít nádobu pro ohřev vody s jednou ze tří běžně používaných antikorozních ochran, a to měděnou, smaltovanou či nerezovou.
Co se týče studní a lokálních zdrojů vody, může se jejich složení místo od místa značně lišit. 

Odpověď dá analýza vody

Korozní vlastnosti vody jsou závislé na množství v ní obsažených látek a na tom, jak spolu tyto látky reagují. Odpovídající vyhodnocení kvality vody získáme pouze její analýzou. V určitých případech může být pro dosažení přijatelné kvality vody nutné použít filtr.

Faktory ovlivňující kvalitu vody


HODNOTA PH
Hodnota pH, též nazývaná kyselost, je mírou koncentrace vodíkových iontů ve vodě. Vody s nízkou hodnotou pH jsou agresivní a rozpouštějí mimo jiné i kovy.

CELKOVÁ TVRDOST
Vyhodnocení obsahu vápníku a hořčíku ve vodě. Často se udává v německých stupních tvrdosti (dH°) nebo v mg/l vápníku.

AGRESIVNÍ OXID UHLIČITÝ
Vyskytuje se ve formě volného oxidu uhličitého, který může naleptávat povrchy. Přítomnost agresivního oxidu uhličitého v kombinace s nízkým pH a určitou tvrdostí vody způsobuje agresivitu vody.

OBSAH CHLORIDŮ
Vysoký obsah chloridů může způsobovat agresivitu vody, zvláště v případech, kdy dochází k vytváření vodního kamene.

VODIVOST
Je měřítkem obsahu rozpustných solí, jako jsou chloridy a sírany, ve vodě.